CITES Ελληνικά είδη σύμβασης 2021


Η Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που Κινδυνεύουν με Εξαφάνιση αποσκοπεί στην προστασία πολλών ειδών άγριων ζώων και φυτών με τον έλεγχο του εμπορίου τους, ώστε να εξασφαλισθεί ότι αυτό δεν καθίσταται απειλή για την επιβίωσή τους στη φύση και τη διατήρησή τους στον πλανήτη.

Η Ελληνική φύση είναι προικισμένη με πλούσια αυτοφυή χλωρίδα και άγρια πανίδα σπάνιας ποικιλίας σε είδη. Η ελληνική πολιτεία έχει προνοήσει μέσω ποικίλων νομοθετημάτων, κανονιστικών πράξεων και διαχειριστικών μέτρων να διαφυλάξει την διατήρηση της βιοποικιλότητας της πατρίδας μας.

Ωστόσο, η Σύμβαση CITES, που αφορά το διεθνές εμπόριο ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση και η οποία εν κατακλείδι εφαρμόζεται από τη χώρα μας βάσει της αριθμ. 99098/5881/16-10-2006 Κοινής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26-10-2006), αποτελεί μια περαιτέρω ασφαλιστική δικλείδα για την αποτροπή φαινομένων παράνομης απόσπασης από τη φύση και λαθραίας διακίνησης πολλών (ενδημικών, αποδημητικών, επιδημητικών και εν γένει ενδιαιτώμενων στην Ελληνική Επικράτεια) ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας, καθώς ως γνωστό, προνοεί για την τήρηση και εφαρμογή ενιαίων αρχών, κανόνων και συγκεκριμένων διαδικασιών διακίνησης και εμπορίας των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, προκειμένου να προστατευθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είδη αυτών που απειλούνται με εξαφάνιση από τον πλανήτη, έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό και βασική αρχή της ότι η εμπορία και διακίνηση ειδών CITES (συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων, μερών και παραγώγων) γίνεται βάσει ειδικών αδειών διακίνησης, που εκδίδονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές CITES (CITES Management Authorities) των μερών της Σύμβασης.
Καθώς η εφαρμογή της Σύμβασης CITES, των σχετικών με αυτήν Κανονισμών της Ε.Ε. και του εθνικού θεσμικού πλαισίου εντός της Ελληνικής επικράτειας και η τήρηση των προβλεπόμενων από αυτήν διατάξεων είναι έργο τόσο των Ελληνικών Διαχειριστικών Αρχών CITES, όσο και κυρίως των Αρχών επιβολής της Σύμβασης CITES (Δασικών Υπηρεσιών, Τελωνιακών Αρχών και της Ελληνικής Αστυνομίας), φορείς στους οποίους έμμεσα επαφίεται η διασφάλιση των ελληνικών ειδών της Σύμβασης CITES -που, βάσει του Καταστατικού Χάρτη της χώρας μας, αποτελεί παράλληλα δικαίωμα και υποχρέωση κάθε πολίτη αυτής της χώρας- κρίναμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε σε ενιαία έκδοση – οδηγό αναγνώρισης- όλα τα ελληνικά είδη της Σύμβασης CITES (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς με τη Σύμβαση Κανονισμούς της Ε.Ε.).
Σκοπός του  οδηγού είναι να εξοικειώσει τόσο τα αρμόδια όργανα των ως άνω φορέων (που στις πλείστες των περιπτώσεων δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση αλλά ακόμη είναι και πέραν του γνωστικού αντικειμένου της θέσης την οποία κατέχουν –Τελωνειακά και αστυνομικά όργανα), όσο και κάθε ευαισθητοποιημένο στα θέματα φυσικού περιβάλλοντος Έλληνα πολίτη, με την εικόνα του κάθε είδους και με το ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας που το διέπει, καθώς η επιστημονική (λατινική) και μόνο ονομασία του κάθε είδους, που αποτυπώνεται στα διάφορα -σχετικά με το θέμα- νομοθετήματα, είναι ανεπαρκής ως εργαλείο στην άσκηση των καθηκόντων τους.Λόγω του μεγάλου όγκου του εν λόγω οδηγού, αλλά και λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε στην συγκέντρωση πρωτότυπων φωτογραφιών για τα πολυάριθμα είδη που κλήθηκε να καλύψει, αποφασίσαμε για να καταστεί πιο εύχρηστος να  τον διασπάσουμε στα κάτωθι έξι (6) τεύχη:

• 1ο Μέρος: Πανίδα, 1η Ενότητα: Θηλαστικά
1ο Μέρος: Πανίδα, 2η Ενότητα: Πτηνά
• 1ο Μέρος: Πανίδα, 3η Ενότητα: Ερπετά
• 1ο Μέρος: Πανίδα, 4η Ενότητα: Ιχθύες
• 1ο Μέρος: Πανίδα, 5η Ενότητα: Ασπόνδυλα
• 2ο Μέρος: Χλωρίδα

Οι  παραπάνω ενότητες (τα 6 τεύχη) καλύπτουν το σύνολο των ελληνικών ειδών που, βάσει των σε ισχύ Παραρτημάτων και Πινάκων της Σύμβασης CITES και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2008) αντίστοιχα, περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου της CITES και αντιμετωπίζονται ως “είδη CITES” (“CITES listed species”).Καταβλήθηκε προσπάθεια εκτύπωσης και αναπαραγωγής  του ανωτέρω οδηγού σε ικανό αριθμό αντιτύπων, προκειμένου να διανεμηθεί στις αρμόδιες για την εφαρμογή και επιβολή της Σύμβασης CITES αρχές, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει ουσιαστικό και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επιφορτισμένων με το καθήκον της επιβολής της Σύμβασης οργάνων των ως άνω αρχών.

Για τους παραπάνω λόγους, οι εικόνες που περιλήφθηκαν στην εν λόγω έκδοση απαιτήθηκε να είναι πρωτότυπες, απαλλαγμένες από δέσμευση πνευματικών δικαιωμάτων είτε να μας έχει παρασχεθεί το δικαίωμα χρησιμοποίησής τους ως άνω από τον κάτοχο των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

Σημαντική στην αρτιότητα της παραπάνω έκδοσης, την ιδέα κατάρτισης της οποίας συνέλαβε και επιμελήθηκε προσωπικά ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Συμβάσεων, ήταν η συνδρομή εξειδικευμένων στα αντίστοιχα είδη φορέων της πολιτείας, μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, επιστημόνων, φυσιοδιφών κ.α.  που, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των στοιχείων που το συνθέτουν, προσέφεραν αφιλοκερδώς έγχρωμες φωτογραφίες και εικόνες των ειδών του διέθεταν στο προσωπικό τους αρχείο, προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στον ως άνω οδηγό, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη συνδρομή που μας παρείχαν.Αναμφίβολα, λόγω του μεγάλου πλήθους των ειδών, για ορισμένα απ’ τα είδη που περιλαμβάνονται στην  έκδοση, δεν κατέστη δυνατή ακόμη η εξεύρεση φωτογραφιών.