Κανονισμός ΕΕ 2019-2035

5.12.2019

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/115


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Κανονισμός ΕΕ 2019/2035 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουνίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση

Κανονισμός ΕΕ 2019-2035

Κανονισμός ΕΕ 2019-2035