Κανονισμός ΕΕ 2020-688

3.6.2020

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/140


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Κανονισμός (ΕΕ) 2020/688 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση εντός της Ένωσης

Κανονισμός ΕΕ 2020-688

Κανονισμός ΕΕ 2020-688