Κανονισμός ΕΚ 2006-865

Κανονισμός ΕΚ 2006-865

19.6.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 166/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 865/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Μαϊου 2006

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Κανονισμός ΕΚ 2006-865

Κανονισμός ΕΚ 2006-865