Διατήρηση κατοικίδιων ζώων και ωδικών ή παραδείσιων πτηνών

Διατήρηση κατοικίδιων ζώων και ωδικών ή παραδείσιων πτηνών

Με βάση την Υγειονομική διάταξη Υ1β/2000/95 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της 4ης Μαίου 1995, Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στα άρθρα 15-17 υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν κατανοητές απο τα μέλη του ΣΦΩΠ και όσους ασχολούνται με τα ωδικά πτηνά και τα πτηνά συντροφιάς.

Άρθρο 15 Οικόσιτα ζώα και πτηνά
 • 1.Σε κατοικημένους τόπους, με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκων (συνοικισμοί, χωριά, κωμοπόλεις), με εξαίρεση εκείνους που είναι τουριστικοί χώροι ή παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, ή τις παρυφές πόλεων, με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, χαρακτηριζομένων ως γεωργοκτηνοτροφικών, επιτρέπεται η χωρίς άδεια διατήρηση εύλογου αριθμού οικοσίτων ζώων ή και πτηνών, ανάλογα με τις τοπικές γεωργοκτηνοτροφικές ή αστικές συνθήκες, που επικρατούν στους κατοικημένους αυτούς τόπους και της πυκνότητας των κατοικιών, εφόσον τα ζώα ή τα πτηνά αυτά διατηρούνται σε κατάλληλες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
 • 2.Οι ανωτέρω πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, θα πληρούν τους επιβαλλόμενους όρους υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι προβλέπονται, από τα εδ. (1) έως (8) της υποπαρ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρ. 10 της παρούσας και θα βρίσκονται, πλησιέστερα προς την κατοικία του ιδιοκτήτη τους, από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω δυνατότητα, τότε, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να διατηρεί τα οικόσιτα ζώα του σε πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που θα βρίσκονται μακριά από την κατοικία του, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρα από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο ή βιοτεχνία και με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται ομοίως οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • 3.Τον μέγιστο αριθμό των οικόσιτων ζώων ή πτηνών, κατ’ είδος, που μπορεί να διατηρεί κάθε οικογένεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και υπό τις περιγραφόμενες στην προηγούμενη παράγραφο προϋποθέσεις και όρους, καθορίζει με απόφασή του ο οικείος Νομάρχης, για κάθε πόλη, κωμόπολη, χωριό ή οικισμό και όχι χωριστά για κάθε περίπτωση, αφού λάβει υπόψη του, εισήγηση της Α/θμιας επιτροπής ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων.
Άρθρο 16 Εκτροφεία θηραμάτων, άλλων ειδών άγριας πανίδας, κατοικιδίων ζώων
 • 1.Η εκτροφή θηραμάτων (αγριόχοιροι, αγριοκάτσικα, αγριοπρόβατα, λαγοί κλπ) υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας και άλλων Διατάξεων που αναφέρονται στα χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, κονικλοτροφεία και κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλης σχετικής Διάταξης. Ομοίως, η εκτροφή πτερωτών θηραμάτων, εκτός των ορτυκιών και της πέρδικας (φασιανοί κλπ.) υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας και άλλων διατάξεων που αναφέρονται στα πτηνοτροφεία.
 • 2.Η εκτροφή άλλων ειδών της άγριας πανίδας εγχώριας ή εισαγώμενης (χελώνες, κροκόδειλοι, φίδια, σκουλίκια, σαλιγκάρια, βατράχια κλπ.), θα κρίνεται κατά περίπτωση, από την επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων και θα παίρνονται μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία, να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον και να εφαρμόζονται απαραίτητα, εφόσον χρειάζονται, και οι εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»
 • 3.Η εκτροφή κατοικιδίων ζώων (σκυλιά, γάτες κ.τ.ομ.) σε αριθμό μεγαλύτερο από 2 ανεξαρτήτου ηλικίας, και πάντως ηλικίας όχι μικρότερης των 30 ημερών, με σκοπό την αναπαραγωγή, την εμπορία ή και την εκπαίδευσή τους, θα γίνεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα πληρούν και τους όρους, που θα εφαρμόζονται για τα γουνοφόρα ζώα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής.
  Η απόσταση των εκτροφείων κατοικιδίων ζώων, από τους ανωτέρω χώρους, θα είναι τόση, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα, ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των κατοικιδίων ζώων, που εκτρέφονται στο νεοϊδρυόμενο εκτροφείο, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, καθώς και ανάλογα με το μέγεθος των προβλημάτων, τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν, κατά τη λειτουργία τούτου σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος εξ αιτίας τυχόν ρυπάνσεων, δυσοσμιών, θορύβων κλπ.
  Ειδικά για την εκτροφή σκύλων οι αποστάσεις καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρ. 3 της παρούσας.
 • 4.Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων απαιτούνται άδειες του οικείου ΟΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εκτός αν προβλέπεται χορήγηση άδειας από άλλο Κρατικό φορέα, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρ. 8 και τις άλλες διατάξεις επίσης της παρούσας.
Άρθρο 17 Διατήρηση κατοικιδίων ζώων και ωδικών ή παραδεισίων πτηνών
 • 1.Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία μόνο ενός σκύλου και μιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών. Προκειμένου για πολυκατοικίες (αποτελούμενες από 2 διαμερίσματα και άνω) επιτρέπεται επίσης η διατήρηση ενός σκύλου και μιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών σε κάθε διαμέρισμα αυτών, ακόμα και εκεί όπου ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση τέτοιων ζώων, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά θα διατηρούνται στο ίδιο διαμέρισμα, όπου διαμένει ο ιδιοκτήτης και δεν θα παραμένουν μόνιμα στις βεράντες του διαμερίσματος.
  Απαγορεύεται ρητά η διατήρηση των κατοικιδίων ζώων τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (πυλωτή, ταράτσα, βεράντες, ακάλυπτους χώρους κλπ.), ή στην ταράτσα, βεράντες, αυλή και λοιπούς ανοιχτούς χώρους μονοκατοικιών. Επίσης απαγορεύεται απολύτως η παρουσία και διατήρηση κατοικιδίων ζώων στα δημόσια κέντρα και καταστήματα (εμπορικά κλπ.) κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.
 • 2.Οι κάτοχοι των διατηρουμένων, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατοικιδίων ζώων οφείλουν να φροντίζουν για τον τακτικό εμβολιασμό τούτων και να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση καθαριότητας στο περιβάλλον τους και την αποφυγή προκλήσεως θορύβων ή άλλων ενοχλήσεων σε βάρος των περιοίκων ή των ενοίκων της πολυκατοικίας κατά περίπτωση.
 • 3.Επιτρέπεται η διατήρηση ωδικών και παραδεισίων πτηνών σε κατοικίες ή διαμερίσματα πολυκατοικιών, ακόμα και εκεί όπου ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση τέτοιων πτηνών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα κοινής ησυχίας ή άλλες ενοχλήσεις στους περιοίκους ή τους ενοίκους της πολυκατοικίας και ότι τα πτηνά αυτά δεν θα διατηρούνται στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.
 • 4.Οι ιδιοκτήτες των ζώων ή πτηνών, που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τιμωρούνται, για μεν τα προβλήματα κοινής ησυχίας και οχλήσεως των περιοίκων από τους θορύβους, που προκαλούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τα κατοικίδια ζώα ή πτηνά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 417 και 459 του Ποιν. Κώδικα για δε τις λοιπές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρ. 23 της παρούσας.
  Πέρα   από  τις   ανωτέρω  κυρώσεις   η  Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την απομάκρυνση των ζώων ή των πτηνών, η οποία θα γίνεται σε συνεργασία με τον οικείο ΟΤΑ και κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του αρμόδιου Εισαγγελέα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζώα ή πτηνά θα παραδίδονται οπωσδήποτε σε φιλοζωϊκά σωματεία ή συλλόγους με ευθύνη του ιδιοκτήτη αυτών και σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας.