Νόμος για την υγεία των ζώων

Νόμος για την υγεία των ζώων

Με βάση το Κανονισμό ΕΕ 429/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων «νόμος για την υγεία των ζώων», όπως αυτός τροποποιήθηκε απο το Κανονισμό ΕΕ 688/2020 της 17ης Δεκεμβρίου 2019, υπάρχουν οι ορισμοί κάποιων λέξεων οι οποίοι πρέπει να γίνουν κατανοητοί απο τα μέλη του ΣΦΩΠ και όσους ασχολούνται με τα ωδικά πτηνά και τα πτηνά συντροφιάς.

Για τους σκοπούς του κανονισμού 429/2016 (νόμος για την υγεία των ζώων)
 • 1) «ζώα – animals»: τα σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα
 • 2) «χερσαία ζώα – terrastrial animals»: τα πτηνά, τα χερσαία θηλαστικά, οι μέλισσες και αγριομέλισσες
 • 5) «δεσποζόμενα ζώα – kept animals»: τα ζώα που εκτρέφονται από τον άνθρωπο, περιλαμβανομένων, στην περίπτωση υδρόβιων ζώων, των ζώων υδατοκαλλιέργειας
 • 8) «άγρια ζώα – wild animals»: τα μη δεσποζόμενα ζώα·
 • 9) «πουλερικά – poultry»: τα πτηνά που εκτρέφονται ή διατηρούνται σε αιχμαλωσία για:
  α) την παραγωγή:
  i) κρέατος
  ii) αυγών για κατανάλωση
  iii) άλλων προϊόντων
  β) τον εμπλουτισμό θηραμάτων πτηνών
  γ) τους σκοπούς της γενετικής βελτίωσης πτηνών τα οποία χρησιμοποιούνται για τους τύπους παραγωγής που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)
 • 10) «πτηνό σε αιχμαλωσία – captive bird»: οποιοδήποτε πτηνό, εκτός των πουλερικών, που διατηρείται σε αιχμαλωσία για οποιονδήποτε λόγο εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο σημείο 9 και συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατηρούνται για επιδείξεις, αγώνες, εκθέσεις, διαγωνισμούς, γενετική βελτίωση ή πώληση
 • 11) «ζώο συντροφιάς – pet animal»: ζώο που ανήκει σε είδος που αναφέρεται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι (στο τέλος του άρθρου) και διατηρείται για ιδιωτικούς μη εμπορικούς σκοπούς
 • 12) «κάτοχος ζώου συντροφιάς – pet keeper»: φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης του ζώου συντροφιάς, το οποίο εκτρέφει ζώο συντροφιάς
 • 13) «ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς – pet owner»: φυσικό πρόσωπο που σημειώνεται ως ιδιοκτήτης στο έγγραφο ταυτοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 247 στοιχείο γ), στο άρθρο 248 παράγραφος 2 στοιχείο γ), στο άρθρο 249 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 250 παράγραφος 2 στοιχείο γ)
 • 14) «μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση – non commercial movement»: οποιαδήποτε μετακίνηση ζώου συντροφιάς που συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του, η οποία:
  α) δεν αποσκοπεί στην πώληση ή στην κατ’ άλλο τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας του εν λόγω ζώου συντροφιάς και
  β) είναι μέρος της μετακίνησης του ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς:
  i) είτε υπό την άμεση ευθύνη του
  ii) είτε υπό την ευθύνη εξουσιοδοτημένου προσώπου, στις περιπτώσεις που το ζώο συντροφιάς δεν βρίσκεται μαζί με τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς
 • 15) «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο – authorized person»: το φυσικό πρόσωπο που φέρει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς να πραγματοποιήσει τη μη εμπορική μετακίνηση του ζώου συντροφιάς εκ μέρους του ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς
 • 16) «νόσος – disease»: η εμφάνιση λοιμώξεων και προσβολών σε ζώα, με ή χωρίς κλινική ή παθολογική εκδήλωση, που προκαλούνται από έναν ή περισσότερους νοσογόνους παράγοντες
 • 17) «νοσογόνος παράγοντας – disease agent»: παθογόνο που μεταδίδεται σε ζώα ή ανθρώπους, το οποίο μπορεί να προκαλέσει νόσο σε ζώα
 • 24) «υπεύθυνος επιχείρησης – operator»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει υπό την ευθύνη του ζώα ή προϊόντα, ακόμη και για περιορισμένη χρονική διάρκεια, εξαιρουμένων όμως των κατόχων ζώων συντροφιάς και των κτηνιάτρων
 • 25) «μεταφορέας-transporter»: ο υπεύθυνος επιχείρησης που μεταφέρει ζώα για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου
 • 27) «εγκατάσταση – establishment»: οποιοσδήποτε χώρος, κτίσμα ή, στην περίπτωση της ελεύθερης εκτροφής, οποιοδήποτε περιβάλλον ή τόπος όπου διατηρούνται ζώα ή ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, εκτός από:
  α) νοικοκυριά όπου εκτρέφονται ζώα συντροφιάς
  β) κτηνιατρεία ή κτηνιατρικές κλινικές
 • 33) «επίσημος έλεγχος – official control»: κάθε μορφή ελέγχου που διενεργείται από την αρμόδια αρχή για το σκοπό της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό
 • 38) «καραντίνα – quarantine»: η διατήρηση των ζώων σε απομόνωση χωρίς άμεση ή έμμεση επαφή με ζώα εκτός της επιδημιολογικής μονάδας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση εξάπλωσης μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων νόσων ενόσω τα απομονωμένα ζώα υποβάλλονται σε παρακολούθηση για καθορισμένο χρονικό διάστημα και, εάν χρειάζεται, σε εξετάσεις και θεραπεία
 • 44) «αυγά για επώαση – hatching eggs»: αυγά που παράγονται από πουλερικά ή πτηνά σε αιχμαλωσία, και τα οποία προορίζονται για επώαση
 • 51) «TRACES»: το ολοκληρωμένο μηχανογραφικό κτηνιατρικό σύστημα με ενιαία αρχιτεκτονική που προβλέπουν οι αποφάσεις 2003/24/ΕΚ (Δεν ισχύει πλέον) και 2004/292/ΕΚ (Δεν ισχύει πλέον)
 • 53) «επίσημος κτηνίατρος – official veterinarean»: κτηνίατρος εξουσιοδοτημένος από την αρμόδια αρχή και με τα απαραίτητα προσόντα ώστε να εκτελεί επίσημες δραστηριότητες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό
 • 55) «αρμόδια αρχή – competent authority»: η κεντρική κτηνιατρική αρχή ενός κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων και κάθε άλλης επίσημης δραστηριότητας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή οποιαδήποτε άλλη αρχή στην
  οποία έχει μεταβιβασθεί η εν λόγω αρμοδιότητα

Πεδίο εφαρμογής είναι α) τα δεσποζόμενα και άγρια ζώα·και ε) μονάδες, μέσα μεταφοράς, εξοπλισμός και κάθε άλλη οδό μόλυνσης και υλικό που εμπλέκεται ή που ενδεχομένως εμπλέκεται στην εξάπλωση μεταδοτικών νόσων των ζώων.

Για τους σκοπούς του κανονισμού 688/2020
 • 1) «μέσο μεταφοράς – means of transport»: οδικά ή σιδηροδρομικά οχήματα, πλωτά σκάφη ή αεροσκάφη
 • 2) «εμπορευματοκιβώτιο – container»: κάθε είδους κλουβί, κιβώτιο, περιέκτης ή άλλη άκαμπτη κατασκευή που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ζώων ή αυγών και δεν είναι μέσο μεταφοράς
 • 9) «εγκεκριμένη εγκατάσταση καραντίνας – approved quarantine establishment»: εγκατάσταση που έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 14 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035
 • 22) «σμήνος – flock»: το σύνολο των πουλερικών ή των πτηνών σε αιχμαλωσία με το ίδιο υγειονομικό καθεστώς, τα οποία εκτρέφονται στον ίδιο χώρο ή στον ίδιο περίβολο και αποτελούν μία επιδημιολογική μονάδα· για τα στεγασμένα πουλερικά, ένα σμήνος περιλαμβάνει όλα τα πτηνά που μοιράζονται τον ίδιο εναέριο χώρο
 • 34) «θέαμα με ζώα – animal act»: κάθε θέαμα στο οποίο συμμετέχουν ζώα που διατηρούνται για σκοπούς επιδείξεων ή εμποροπανήγυρης, ενδεχομένως ως μέρος ενός τσίρκου

Πεδίο εφαρμογής είναι α) δεσποζόμενα και άγρια χερσαία ζώα και σε αυγά για επώαση γ) στους υπευθύνους επιχειρήσεων που διατηρούν τα εν λόγω ζώα και αυγά για επώαση δ) στους υπευθύνους επιχειρήσεων που μεταφέρουν χερσαία ζώα και αυγά για επώαση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ A
Σκύλοι (Canis lupus familiaris)
Γάτες (Felis silvestris catus)
Νυφίτσες (Mustela putorius furo)
ΜΕΡΟΣ Β
Ασπόνδυλα (πλην μελισσών, μαλακίων που ανήκουν στο φύλο Mollusca και καρκινοειδών που ανήκουν στο υποφύλο Crustacea)
Διακοσμητικά υδρόβια ζώα
Αμφίβια
Ερπετά
Πτηνά: δείγματα ειδών πτηνών εκτός από όρνιθες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες, πάπιες, χήνες, ορτύκια, περιστέρια, φασιανούς, πέρδικες και στρουθιονίδες (Ratitae).
Θηλαστικά: τρωκτικά και κουνέλια εκτός από εκείνα που προορίζονται για παραγωγή τροφίμων.

Θα πρέπει να σημειώσουμε οτι με βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΡΟΣ Β – Πτηνά τα περιστέρια και οι κατηγορίες Ο,P Ορτύκια, Πέρδικες στους διαγωνισμούς μας, δεν ανήκουν στα πτηνά συντροφιάς.