Κανονισμός ΕΕ 2021-2280

30.12.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 473/1

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2280 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 2021

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου

Κανονισμός ΕΕ 2021-2280

Κανονισμός ΕΕ 2020-688

(Επισκέψεις 33 , Σήμερα 1 )