Υγειονομική διάταξη Υ1β-2000-95

Νόμος 4039-2012

Υ1β/2000/95

Εθνικό Τυπογραφείο

ΦΕΚ 343 Β’ – 4.05.1995


Υγειονομική διάταξη Υ1β/2000/95

της 4ης Μαϊου 1995

Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Υγειονομική διάταξη Υ1β/2000/95

Υγειονομική διάταξη Υ1β-2000-95

(Επισκέψεις 250 , Σήμερα 1 )